Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen via de webwinkel tussen Tante Moon en de klant.
Tante Moon heeft het recht om deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.
Indien de klant een bestelling plaatst, verklaart zij zich akkoord met de algemene voorwaarden zonder deze te betwisten.

PRIJZEN
Alle prijzen staan vermeld in euro`s en zijn inclusief B.T.W.
Verzendkosten zijn niet bij de vermelde prijzen inbegrepen.
Tante Moon is niet verantwoordelijk voor tik- zet- programmeer- en/of drukfouten in de website waardoor een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden vermeld. Indien zich dit voordoet zal de prijs z.s.m. worden aangepast. Aan verkeerde prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

BESTELLEN EN BETALEN
Na een bestelling ontvangt u zo spoedig mogelijk een e-mail ter bevestiging. In deze orderbevestiging staat het aankoopbedrag van uw artikel(en) en een bijdrage voor de verzendkosten. Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
Wanneer de betaling niet binnen 3 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.
Tante Moon streeft ernaar om bestellingen binnen 7 werkdagen, na ontvangst van de betaling, bij de klant bezorgd te hebben.
(mits het product op voorraad is)

VOORRAAD
Met een stenenwinkel en online verkoop in onze webwinkel kan het voorkomen dat wij de reeds door uw bestelde artikelen niet op voorraad hebben,
dit betekent dat wij de artikelen zullen bestellen (mits aangegeven dat dit mogelijk is), mocht u na een aantal dagen niets van ons hebben vernomen neemt u dan contact met ons op via het `contact`-formulier.

GEPERSONALISEERDE ARTIKELEN;
Gepersonaliseerde artikelen worden niet geruild of retour genomen.
Ook is het annuleren van uw reeds geplaatste order niet meer mogelijk.

GEGEVENSBEHEER
Indien u een bestelling plaatst bij Tante Moon, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Tante Moon.
Tante Moon houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
Tante Moon respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een
vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
Tante Moon maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

LEVERTIJDEN
Er zal geen levering plaatsen vinden op Zon- & feestdagen.
Ook de zaterdag zal niet een gegarandeerde leverdag zijn.
LEVERING (vervolg)
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
In het kader van de regels van de koop op afstand zal Tante Moon bestellingen tenminste binnen 35 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Aan de leveringsplicht van Tante Moon zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Tante Moon geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

*NB: Tante Moon is NIET aansprakelijk voor vermiste, gestolen en/of beschadigde post (pakketten) door onkundig handelen van PostNL.
Mocht een pakket zoek raken dan zal Tante Moon al het mogelijke doen om een eventueel onderzoek in te stellen via PostNL of dergelijk postorder bedrijf.

RETOURNEREN
De artikelen mogen binnen 14 DAGEN na ontvangst geretourneerd worden.
De retourzending dient aan enkele voorwaarden te voldoen:
- Artikelen dienen in oorspronkelijke staat teruggestuurd te worden.
- Artikelen dienen ongedragen, onbeschadigd en ongewassen te zijn.
- De artikelen dienen niet hersteld te zijn, of een poging daartoe.
- De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn en goed verpakt te zijn, zodat de artikelen niet beschadigd raken tijdens het transport.
- De retourzending dient track&trace te worden verzonden.
- De retourzending dient te worden aangemeld bij Tante Moon

Bij RETOURZENDING zijn de portokosten altijd voor uzelf.
De zending kan middels de brievenbuspost POSTNL (€3,85) verstuurd worden, u heeft dan een traceercode.
De portokosten zijn altijd afhankelijk van het gewicht van de zending.
Als u de zending in een doosje verstuurd, zijn de kosten €6.95, u ontvangt dan ook een traceercode bij inlevering van de zending.
Sale producten worden echter alleen in overleg met Tante Moon geruild of geretourneerd.
Een volledige terugbetaling incl. verzendkosten zal alleen plaatsvinden binnen de wettelijk vastgelegde termijnen.
Na deze termijn zal in worden gekeken of u recht heeft op een cadeaubon etc.
Verzendkosten
Binnen Nederland is de bijdrage in de verzendkosten per order vanaf €6,95.
Voor orders naar het Buitenland gelden andere tarieven.
Alle kosten die ontstaan door het verstrekken van `foutieve gegevens` aan Tante Moon door de klant, worden in rekening gebracht.

OVERMACHT
Tante Moon is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Tante Moon alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Tante Moon behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Tante Moon gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien Tante Moon bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ZICHTTERMIJN/HERROEPINGSRECHT
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Tante Moon heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk dan wel per email melding te maken bij Tante Moon. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Tante Moon er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne.
• goederen die speciaal voor besteld of gemaakt zijn.

GARANTIE
Tante Moon garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
De garantietermijn van Tante Moon komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Tante Moon y is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Tante Moon) deze gebreken onmiddelijk per email te melden aan Diva By baby. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Tante Moon schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
Indien klachten van de afnemer door Tante Moon gegrond worden bevonden, zal Tante Moon naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Tante Moon en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Tante Moon) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Tante Moon gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Tante Moon voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
Tante Moon is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Tante Moon in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Tante Moon en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

AANBIEDINGEN
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Tante Moon zich het recht voor de
aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
Mondelinge toezeggingen verbinden Tante Moon slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
Aanbiedingen van Tante Moon gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
Tante Moon kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

OVEREENKOMST
Een overeenkomst tussen Tante Moon en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Tante Moon op haalbaarheid is beoordeeld.
Tante Moon behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

AANSPRAKELIJKHEID
Tante Moon is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan reeds verkochte artikelen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
Tante Moon is niet aansprakelijk voor het verlies of het ontstaan van schade van pakketten.

AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES
Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Tante Moon gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Niets uit en van deze webshop mag zonder vooraf toestemming van de beheerder/eigenaar worden gekopieerd en/of worden gebruikt voor zakelijke doeleinden. zie COPYRIGHT.

ANNULEREN
Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen de wettelijke periode gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd.
U kunt deze annulering per mail doorgeven. (Op Sociaal Media word dit niet behandeld)
Terugbetaling geschied geheel via een extern betalingssysteem het kan zo zijn dat de terugbetaling pas na 7-14 werkdagen word behandeld.
(Betalingsverkeer in het weekend en op feestdagen geheel uitgezonderd)

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Eigendom van alle door Tante Moon aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Tante Moon zolang de afnemer de vorderingen van Tante Moon uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Tante Moon wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
De door Tante Moon geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Tante Moon of een door
Tante Moon aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Tante Moon haar eigendomsrechten wil
uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Tante Moon zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Tante Moon.

COPYRIGHT
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina of de facebookpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Tante Moon.
Dit geldt ook voor de Algemene voorwaarden en andere juridische documenten.
Mocht deze voorwaarden worden geschonden, zal Tante Moon over kunnen gaan tot het ondernemen van Juridische stappen.

TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk.
Vragen klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust contact op met ons.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2017 - 2021 Tante Moon | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel